Motomachi Shokudo
2017年07月13日
Oka-San Kitchen Cafe
2017年07月13日
Red Tuna
2017年07月13日
Sakura Ichiban Restaurant
2017年07月13日
Teriyaki Bowl
2017年07月13日
Kerrisdale Nakamura
2017年07月13日
Hapa Izakaya – Yaletown
2017年07月13日
Kitaya
2017年07月13日
Kisokoma
2017年07月13日
Tokyo Joe’s
2017年07月13日